Výzva IROP-CLLD-ACU4-511-005

Pridané 11.11.2022 Späť

Miestna akčná skupina: Miestna akčná skupina Inovec vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy:  IROP-CLLD-ACU4-511-005

Dátum vyhlásenia:  11.11.2022

OZNAM O VYKONANÍ ZMENY VO VÝZVE!

MAS Inovec oznamuje, že predmetom Aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku a vo vybraných prílohách výzvy, a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh. Prílohy k žiadosti o príspevok zostávajú nezmenené.


Oznámenie o ukončení 1. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-511-005.
Hodnotiace kolo č. 1 bolo ukončené dňa 02.01.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole bola predložená 1 ŽoPr, ktorá postupuje do odborného hodnotenia.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 170 993,92 €.

Oznámenie o ukončení 2. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-511-005
Hodnotiace kolo č. 2 bolo ukončené dňa 31.01.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole bola predložená 1 ŽoPr, ktorá postupuje do odborného hodnotenia.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 131 328,11 €.

Oznámenie o ukončení 3. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-511-005
Hodnotiace kolo č. 3 bolo ukončené dňa 28.02.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola prijatá žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov vo 4. hodnotiacom kole je 131 328,11 €.

Oznámenie o ukončení 4. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-511-005
Hodnotiace kolo č. 4 bolo ukončené dňa 31.03.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola prijatá žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 5. hodnotiacom kole je 131 328,11 €.

Oznámenie o ukončení 5. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-511-005
Hodnotiace kolo č. 5 bolo ukončené dňa 30.04.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole boli prijaté 2 ŽoPr, ktoré postupujú do odborného hodnotenia.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 31 754,93 €.

Oznámenie o ukončení 6. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-511-005
Hodnotiace kolo č. 6 bolo ukončené dňa 31.05.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola prijatá žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 7. hodnotiacom kole je 31 754,93 €.

Oznámenie o ukončení 7. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-511-005
Hodnotiace kolo č. 7 bolo ukončené dňa 30.06.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole bola prijatá 1 ŽoPr, ktorá postupuje do odborného hodnotenia.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 8. hodnotiacom kole je 14 153,28 €.  (+29 006,08 €)