O MAS Inovec

Predstavujeme Miestnu akčnú skupinu Inovec

Nové programovacie obdobie 2014-2020 prináša nové možnosti pre rozvoj vidieckych oblastí. V rámci územia obcí Krivosúd-Bodovka, Mníchova Lehota, Opatovce, Selec, Soblahov, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce sa spojili zástupcovia obecných samospráv s podnikateľmi a aktívnymi občanmi a v roku 2014 založili Občianske združenie Miestna akčná skupina Inovec. V zmysle požiadaviek MPaRV SR bola vypracovaná Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny, v ktorej sú jasne formulované priority a opatrenia, ktorými chceme prispieť k podpore miestneho rozvoja na území MAS Inovec.

inovecV rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 sa združenie uchádzalo o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny, ktorý bol MAS Inovec udelený v decembri 2017. Združenie tak získalo možnosť podpory spoločného rozvoja občianskej vybavenosti, podnikateľského prostredia a občianskych iniciatív na miestnej úrovni, prístupom zdola – nahor, cez miestny rozvoj pod vedením komunít (CLLD). Okrem zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka - EPFRV (PRV SR 2014-2020, opatrenie LEADER) môžu podporené miestne akčné skupiny využiť aj prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - EFRR (Integrovaný operačný program, prioritná os CLLD), pričom v tomto období sa kladie dôraz na plynutie finančných prostriedkov do súkromného a občianskeho sektora. Integrovaný rozvoj má vychádzať priamo zo „srdca“ vidieckych oblastí za účasti zástupcov obcí, podnikateľov, farmárov a ostatných aktérov vidieka (zástupcovia 3 sektorov: občiansky, súkromný a verejný sektor – miestna samospráva).