Výzva IROP-CLLD-ACU4-512-004

Pridané 20.05.2021 Späť

Miestna akčná skupina: Miestna akčná skupina Inovec vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Aktivita:  D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Kód výzvy:  IROP-CLLD-ACU4-512-004

Dátum vyhlásenia:  21.5.2021
 

Oznámenie o ukončení 1. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-512-004.
Hodnotiace kolo č. 1 bolo ukončené dňa 30.06.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 2. hod. kole je 20 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30.09.2021.

Oznámenie o ukončení 2. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-512-004.
Hodnotiace kolo č. 2 bolo ukončené dňa 30.09.2021. Výška žiadaného príspevku po ukončení 2. hodnotiaceho kola: 20 000 €.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 3. hod. kole je 0,00 €.

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Upozornenie