Výzva IROP-CLLD-ACU4-512-004

Pridané 20.05.2021 Späť

Miestna akčná skupina: Miestna akčná skupina Inovec vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Aktivita:  D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Kód výzvy:  IROP-CLLD-ACU4-512-004

Dátum vyhlásenia:  21.5.2021