Výzva IROP-CLLD-ACU4-512-006

Pridané 13.01.2023 Späť

Miestna akčná skupina: Miestna akčná skupina Inovec vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Aktivita:  B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy:  IROP-CLLD-ACU4-512-006

Dátum vyhlásenia:  13.1.2023
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28.02.2023
Uzavretie nasledujúcich hodnotiacich kôl: ku koncu kalendárneho mesiac až do vyčerpania alokácie!


OZNAM O VYKONANÍ ZMENY VO VÝZVE!

Predmetom Aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a vo formulári žiadosti o poskytnutie príspevku, a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a prílohy.