Výzva IROP-CLLD-ACU4-512-002

Pridané 20.05.2021 Späť

Miestna akčná skupina: Miestna akčná skupina Inovec vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 

Aktivita:  B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy:  IROP-CLLD-ACU4-512-002

Dátum vyhlásenia:  21.5.2021

Výzva bola predčasne uzavretá ku dňu 10.11.2022

Oznámenie o ukončení 1. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-512-002.
Hodnotiace kolo č. 1 bolo ukončené dňa 30.06.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 2. hod. kole je 50 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30.09.2021.
 

Oznámenie o ukončení 2. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-512-002.
Hodnotiace kolo č. 2 bolo ukončené dňa 30.09.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 3. hod. kole je 50 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 31.12.2021.
 

Oznámenie o ukončení 3. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-512-002.
Hodnotiace kolo č. 3 bolo ukončené dňa 31.12.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 4. hod. kole je 50 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 31.03.2022.
 

Oznámenie o ukončení 4. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-512-002.
Hodnotiace kolo č. 4 bolo ukončené dňa 31.03.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 5. hod. kole je 50 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30.06.2022.
 

Oznámenie o ukončení 5. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-512-002.
Hodnotiace kolo č. 5 bolo ukončené dňa 30.06.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 6. hod. kole je 50 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30.09.2022.
 

Oznámenie o ukončení 6. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-512-002.
Hodnotiace kolo č. 6 bolo ukončené dňa 30.09.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 7. hod. kole je 50 000 €.
 

Informujeme žiadateľov, že ku dňu 10.11.2022 bude predčasne ukončená výzva IROP-CLLD-ACU4-512-002.

Na aktivitu B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, bude vyhlásená nová výzva s novými podmienkami!

Informácia pre potenciálnych žiadateľov:  plánujeme predčasne uzavrieť Výzvu s kódom IROP-CLLD-ACU4-512-002 na aktivitu B2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach z dôvodu významnejších zmien vo výzve a v jednotlivých prílohách. Najdôležitejšou zmenou je, že bude možné začať realizáciu aktivít projektu od momentu predloženia ŽoPr na MAS.

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Upozornenie