Výzva IROP-CLLD-ACU4-511-001

Pridané 20.05.2021 Späť

Miestna akčná skupina: Miestna akčná skupina Inovec vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy:  IROP-CLLD-ACU4-511-001

Dátum vyhlásenia:  21.5.2021
 

Oznámenie o ukončení 1. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-511-001.
Hodnotiace kolo č. 1 bolo ukončené dňa 30.06.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 2. hod. kole je 200 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30.09.2021.
 

Oznámenie o ukončení 2. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-511-001.
Hodnotiace kolo č. 2 bolo ukončené dňa 30.09.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 3. hod. kole je 200 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 31.12.2021.