Výzva MAS_055/4.1/2

Pridané 01.10.2020 Späť

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Inovec (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Zameranie výzvy: 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Dĺžka trvania výzvy:   20.07.2020 - 14.10.2020

Dokumenty na stiahnutie