Prevádzkové náklady a náklady na oživenie MAS Inovec – CHOD III

Pridané 15.01.2024 Späť

Miestna akčná skupina Inovec začala s realizáciou projektu „Prevádzkové náklady a náklady na oživenie MAS Inovec – CHOD III“

Kód projektu: 309190DNH1 podporeného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňa 14.11.2023. Celkové oprávnené výdavky na projekt sú 60 359,37 EUR.

Hlavným cieľom projektu : projekt je zameraný na dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných v stratégií CLLD pre územie MAS Inovec prostredníctvom zabezpečenia efektívneho chodu kancelárie a animácie územia. Projekt prispeje k plynulej implementácií stratégie, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov na území MAS Inovec,  prostredníctvom využitia miestnych, ľudských a prírodných zdrojov a vytvorením vhodných podmienok pre podnikanie a k zvýšeniu kvality života jeho obyvateľov. Realizáciou projektu bude zabezpečené financovaním kancelárie MAS Inovec a vytvorí tak informačné a poradensko-konzultačné zázemie pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov v rámci implementácie stratégie CLLD. Projekt bude mať pozitívny dopad na budovanie a posilnenie verejno-súkromného partnerstva a prepájania s inými subjektami pôsobiacich na jej území.

Výška NFP: 60 359,37 EUR
Obdobie realizácie: 8/2023 – 12/2024