Financovanie prevádzkových nákladov MAS Inovec

Pridané 31.01.2019 Späť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program podpísalo s Miestnou akčnou skupinou Inovec Zmluvu o poskytnutí NFP na projekt pod názvom "Financovanie prevádzkových nákladov MAS Inovec", Prioritná os: 5. Miestny rozvoj vedený komunitou.

ITMS kód projektu 302051N847.   

Projekt je zameraný na efektívne zabezpečenie chodu MAS Inovec s cieľom dosiahnutia efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Projekt je nevyhnutnou súčasťou úspešnej implementácie stratégie CLLD na území MAS Inovec. V rámci tohto projektu budú vytvorené postačujúce personálne kapacity, zabezpečená prevádzka kancelárie MAS s potrebným materiálovo-technickým vybavením a budú podporené konkrétne kroky a aktivity súvisiace s napĺňaním stratégie CLLD.

Aktivity projektu:

  1. Personálne zabezpečenie kancelárie MAS
  2. Materiálno-technické zabezpečenie kancelárie MAS
  3. Implementácia stratégie CLLD
  4. Zvyšovanie kompetencií realizačného tímu
  5. Informačné a propagačné aktivity
  6. Monitorovacie a hodnotiace aktivity

Finančné prostriedky na chod kancelárie boli poskytnuté na obdobie od januára 2018 do októbra 2019 – t.j. 22 mesiacov.

Výška NFP: 85 998,75 Eur