Financovanie prevádzkových nákladov MAS Inovec 2

Pridané 07.04.2021 Späť

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program podpísalo s Miestnou akčnou skupinou Inovec Zmluvu o poskytnutí NFP na projekt pod názvom "Financovanie prevádzokvých nákladov MAS Inovec 2", Prioritná os: 5. Miestny rozvoj vedený komunitou.

Kód projektu 302051ACU5. 

Cieľ projektu:

Projekt je zameraný na efektívne zabezpečenie chodu MAS Inovec s cieľom dosiahnutia efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Projekt je nevyhnutnou súčasťou úspešnej implementácie stratégie CLLD na území MAS Inovec. V rámci tohto projektu budú vytvorené postačujúce personálne kapacity, zabezpečená prevádzka kancelárie MAS a budú podporené konkrétne kroky a aktivity súvisiace s napĺňaním stratégie CLLD.

Hlavné aktivity projektu:

1. Financovanie prevádzkových nákladov MAS Inovec 2

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu – t.j. 50 mesiacov.

Začiatok realizácie hlavnej aktivity: 11/2019

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2023

Výška NFP:  73 277,76 Eur