Zápisnica zo stretnutia podnikateľov k stratégii CCLD – Miestnej akčnej skupiny /MAS/ Inovec

Pridané 15.10.2015 Späť

Termín: 07.10.2015 o 17.00 hod.
Miesto: Trenčianska Turná, malá sála kultúrneho domu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

MAS Inovec usporiadala stretnutie podnikateľov k staratégii MAS Inovec, ktoré otvoril podpredseda MAS Ing. Ľubomír Gajdoš.

Stretnutia sa zúčastnili starostovia členských obcí a podnikatelia daného územia.

Zástupca spoločnosti MVL Štefanek, s.r.o. Ing. Andrej Milo poskytol prítomným informácie o možnostiach podpory pre mikro, malých a stredných podnikateľov z opatrení Programu rozvoja vidieka /PRV/ SR 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu /IROP/SR 2014 – 2020.

Počas programu bola rozdaná Anketa pre potreby prípravy stratégie miestneho rozvoja, zároveň sa uskutočnilo mapovanie zámerov na území MAS Inovec pre potreby stratégie miestneho rozvoja na obdobie 2014 – 2020.

Zapísala: Ing.Eva Beňovičová