Miestna akčná skupina /MAS/

Pridané 15.10.2015 Späť

Miestna akčná skupina /MAS/ je partnerstvo verejného, súkromného a neziskového sektora, t.j. zástupcov obcí, podnikateľov, neziskových združení, aktívnych občanov, ktorí sa snažia napomáhať rozvoju územia. Je to zoskupenie verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv. MAS je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorej je schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou /ďalej len stratégia CLLD/ s jasne formulovanými cieľmi a opatreniami a udelený štatút MAS. Komunita - CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Devalopment“ je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji územia. O udelení štatútu MAS rozhoduje Poľnohospodárska platobná agentúra / PPA/ na základe hodnotiacej správy na predkladanie projektových zámerov, ktorú vypracuje Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka /MPRV/. Iba MAS, ktorej bol právoplatným rozhodnutím PPA udelený štatút MAS môže byť prijímateľom nenávratného finančného príspevku na chod MAS a plniť úlohy podľa nariadenia EÚ.

Potreba riešiť komplexný rozvoj územia, zapojiť podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a fyzické osoby do rozhodovania o rozvoji obcí s možnosťou využitia finančných zdrojov EU priniesla požiadavku na založenie Občianskeho združenia založeného na princípoch CLLD , to zn. miestny rozvoj vedený komunitou. Občianske združenie MAS Inovec bolo zaregistrované 17.06.2014 Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č.83/1990 Zb. so sídlom Trenčianske Stankovce 891. Ustanovujúce Valné zhromaždenie občianske združenia MAS Inovec sa uskutočnilo 26.09.2014. Združenie tvorí verejný sektor - obce Krivosúd-Bodovka, Mníchová Lehota, Opatovce, Selec, Soblahov, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, ktoré sú zároveň členmi združenia Mikroregión Inovec založeného v roku 2007, podnikateľský sektor, neziskový sektor a fyzické osoby. V súčasnosti MAS požiadala o Nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenie – 19.1 – Prípravná podpora. Súbežne bude vypracovávaná Stratégia MAS. Na základe splnených všeobecných podmienok pre výber MAS bude OZ MAS Inovec žiadať PPA o udelenie štatútu MAS.

Trenčianske Stankovce 06.10.2015