Spracovanie stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Inovec

Pridané 02.05.2017 Späť

Opatrenie: 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Podopatrenie: 19.1 - Prípravná podpora
Kód projektu: 191TN040002

Predmetom projektu bolo vykonávanie aktivít súvisiacich s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí s cieľom vypracovania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Predmetom projektu bolo formovanie územia pripravujúceho sa na implementáciu nástroja CLLD.