Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Inovec prostredníctvom IROP

Pridané 12.02.2021 Späť

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program podpísalo s Miestnou akčnou skupinou Inovec Zmluvu o poskytnutí NFP na projekt pod názvom "Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Inovec prostredníctvom IROP", Prioritná os: 5. Miestny rozvoj vedený komunitou.

Kód projektu 302051ACU4. 

Cieľ projektu: 

Projekt je zameraný na dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS Inovec prostredníctvom realizácie hlavných aktivít projektu. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a makro podnikov, SZČO a družstiev, dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel ako aj implementácia projektov v oblasti infraštruktúry vzdelávania, sú hlavnými aktivitami projektu, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života na území MAS Inovec.

Hlavné aktivity projektu:

  1. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a makro podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev,
  2. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel,
  3. Infraštruktúra vzdelávania

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu – t.j. 36 mesiacov.

Začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity: 01/2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2023

Výška NFP: 280 000,00 Eur