Animácie MAS Inovec

Pridané 10.12.2018 Späť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka 2014-2020, podpísalo s Miestnou akčnou skupinou Inovec Zmluvu o poskytnutí NFP na projekt pod názvom "Animácie MAS Inovec".

Kód projektu 309191P212.

Projekt prispeje k implementácii Stratégie CLLD, ktorej strategickým cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj územia MAS Inovec s využitím ľudského, materiálneho, prírodného a ekonomického potenciálu územia tak, aby to prispelo k zvýšeniu kvality života jeho obyvateľov.

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie MAS Inovec aj prostredníctvom dostatočného pokrytia animačných nákladov.

Hlavná aktivita projektu „Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD“ je zameraná na podporu aktivít v súvislosti s oživovaním stratégie miestneho rozvoja t.j. propagácia stratégie a informovanosť o dotknutom území. Financovanie nákladov na animácie , na propagáciu, informovanie širokej verejnosti  a výmena informácií medzi miestnymi aktérmi bude mať pozitívny vplyv na rozširovanie vedomostí a zručnosti pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác.

Výška NFP:                     17 500,00 EUR

Obdobie realizácie:       12/2017 - 12/2023

"Projekt je realizovaný vrámci podopatrenia 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie z Programu rozvoja vidieka 2014 -2020"