Projekty

 • Financovanie prevádzkových nákladov MAS Inovec

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program podpísalo s Miestnou akčnou skupinou Inovec Zmluvu o poskytnutí NFP na projekt pod názvom "Financovanie prevádzkových nákladov MAS Inovec", Prioritná os: 5. Miestny rozvoj vedený komunitou. čítať viac

 • Projekt Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verenej správy

  Miestna akčná skupina (MAS) Inovec sa zapojila do spoločného projektu. Projekt pod názvom „ Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verenej správy v členských obciach Miestnych akčných skupín Strážovské vrchy, Naše Považie, Inovec“ bol podporený Ministerstvom vnútra SR, operačný program Efektívna verejná správa. čítať viac

 • Animácie MAS Inovec

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka 2014-2020, podpísalo s Miestnou akčnou skupinou Inovec Zmluvu o poskytnutí NFP na projekt pod názvom "Animácie MAS Inovec". čítať viac

 • Zástupcovia samospráv mas inovec workshopovali na čertove

  Miestna akčná skupina Inovec realizovala v Lazoch pod Makytou v dňoch 27. a 28.9.2018 workshop s názvom „Analýza súčasného stavu procesov verejnej správy v členských obciach Miestnej akčnej skupiny Inovec“. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia členských samospráv MAS Inovec a odborný personál projektu. čítať viac

 • Spracovanie stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Inovec

  Predmetom projektu bolo vykonávanie aktivít súvisiacich s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí s cieľom vypracovania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Predmetom projektu bolo formovanie územia pripravujúceho sa na implementáciu nástroja CLLD. čítať viac